Aug 15, 2009

Prosit u Grazzi Blues !

It-team tal-waterpolo tas-Sliema rega gie dikjarat Champions tal-League Nazzjonali wara r-rebha tal-bieran b'16-6 mas-Sirens. Champions ghal 31 darba fl-istorja tal-waterpolo malti. Ma stajtx niccelebra maghhom ghax imsiefer imma kont maghhom fl-ispirtu ! Kien stagun ta' nzul u tlajja. It-team beda hazin hafna. Telfa kontra r-rivali eterni Neptunes u ohra kontra San Giljan. Ma stajniex nibdew aghar. Imma t-team tjieb aktar ma beda diehel l-istagun specjalment meta rega dahal fit-team il-barrani Fodor.

Fl-ahhar zewg loghbiet kontra n-Neptunes it-team kien ikkoncentrat hafna. Kien jaf ezattament kif jikkontrolla l-loghba specjalment mit-tielet sessjoni lil hemm. Apparti Rajmund Fodor fl-opinjoni tieghi zewg players li spikkaw f'dan l-istagun kienu Jerome Gabaretta u Mark Meli. Ma rrid innaqqas xejn mill-kontribut tal-players l-ohra, imma nahseb li dawn kienu l-aktar zewg players li tjiebu b'mod sostanzjali f'dan l-istagun. Josie Cachia fil-lasta rega' kien fundamentali, specjalment bil-wirjiet tieghu kontra n-Neptunes.

Dan kien stagun iehor fejn it-team kien immexxi mill-koppja Sergio Afric u l-ex player tas-Sliema, Peter Decesare. Koppja li minghajr hafna fuss zejjed irnexxielha tistimula l-potenzjal tat-team u ggeghel lit-team jiffoka fl-aktar mumenti mportanti. Minn hawn irrid nghid prosit ukoll lill-kumitat mmexxi ukoll minn ex-players iehor, Michael Gatt. Prosit u Grazzi Blues !

1 comment:

tony said...

George prosit u grazzi. Dnub li ma kontx Malta biex ticcelebra maghna fill-Pitch.Kellna festa bhal ma nafu naghmlu ahna biss. Buon riposo.

Tony u Sylvana