Mar 26, 2010

Lejn gnien gdid fi Qui-si-Sana

Fil-granet li gejjin se nibdew ix-xoghol fuq Gnien gdid u akbar gewwa Qui-si-Sana f’Tas-Sliema. Il-gnien ta’ llum mhu xejn hlief passaggi tal-konkos, bankijiet u konok bi ftit sigar. Dan is-sit huwa kemmxejn espost ghar-rih u ghar-raxx tal-bahar. Allura l-ewwel hsieb mar biex nipruvaw inkennuh xi ftit. Ghamilna dan billi ghamilnih forma ta’ benniena halli nkennu lin-nies li rridu li juzaw dan il-gnien.

Gie ddisinjat bhala gnien ta’ attivita’ ghal generazzjonijiet differenti. Mit-toddlers, ghaz-zghazagh, ghall-adulti. Kulhadd se jkollu l-area ta’ attivita’ tieghu bi play equipment jew exercise equipment. Ghall-ewwel darba se ninstallaw gym equipment fil-miftuh. Din hija area popolari fejn hafna nies imorru jimxu matul il-promenade u allura hsiebna li jaghmel sens li ninstallaw dan it-tip ta’ equipment halli dak li jkun jekk irid ikun jista jieqaf fuq il-post halli jaghmel ftit esercizzji.

Peress li se nestendu l-area tal-gnien fuq carpark li hemm, hsiebna li naghmlu carpark bi tlett livelli fejn illum diga jezisti carpark iehor halli ma nnaqsux l-ammont ta’ parkegg li hemm diga prezenti llum. Se niehdu hsieb ukoll naraw li jkun installat passagg taht it-triq halli jkun hemm safe pedestrian footpath bejn dan il-gnien u gnien iehor li jrid jigi zviluppat fuq in-naha tal-Fortizza Cambridge, liema art sa llum ma kenitx accessibli ghall-pubbliku. Id-disinn, li gie spjegat lir-residenti f’laqgha ta’ informazzjoni din il-gimgha, intlaqa tajjeb hafna.

Is-success tal-Adventure Park f’Ta’ Qali, li qed jispicca ffullat bin-nies, wera kemm ghandna bzonn ninvestu aktar fi spazji rikreattivi bhal dawn. Hu ghalhekk li apparti dan il-gnien qed nahdmu fuq id-disinn ta’ zewg parks ohra fuq in-naha t'isfel ta' Malta. Park Nazzjonali gdid gewwa Delimara, mill-Fortizza ‘l gewwa, u park iehor kbir bejn l-impjant ta’ Sant’Antnin u r-Razzett tal-Hbiberija gewwa Wied il-Ghajn. Zewg parks kbar ohra b’karattri differenti. Ma rridux li dawn il-parks jispiccaw fotokopja ta’ mudell wiehed.

No comments: