Jun 6, 2010

100 Sena tas-Salesian Brigade

Din is-sena jahbat ic-centinarju tas-Salesian Boys’ Brigade. F’dawn il-mitt sena, din il-Brigade tat bosta wirjiet fil-pubbliku permezz tad-drill u l-baned tieghu. Fl-1989 il-Brigade kompliet tizviluppa meta ttiehdet id-decizjoni li jkabbru l-grupp billi jintegraw it-tfajliet ukoll u saret tissejjah is-Salesian Boys’ and Girls’ Brigade. Fl-2009 ic-Chaplain Rev. Eric Cachia, ha decizjoni li jerga’ jinbidel l-isem tal-Brigade ghal Salesian Brigade biex b’hekk jirrifletti ix-xoghol u dedikazzjoni tat-tfal,taz-zghazagh u l-membri akbar fl-eta’ ukoll. Gie deciz ukoll li jsir tibdil fl-uniformi. Dalghodu saret ic-cerimonja tac-Changing of the Colours gewwa l-Oratorju tas-Salezjani f'Tas-Sliema fil-presenza tal-Prim Ministru .

L-aktar parti nteressanti kienet meta mmarcjaw ukoll l-Old Boys. Minkejja l-eta' deher xorta l-entuzjazmu taghhom, anke jekk uhud minnhom ma ghadx ghandhom il-pass qawwi u sod ta' qabel ! M'ghandix dubju li bosta minnhom gew f'mohhom memorji tal-hafna avvenimenti li l-Brigade hadet fihom matul l-ahhar snin fosthom ic-celebrazzjonijiet tal-V.E. bis-salut lill-Gvernatur hdejn il-Palazz il-Belt Valletta fl-1945 kif ukoll fil-partecipazzjoni fiz-zjarat tal-Papa Gwanni Pawlu II fl-1990 u 2001.

Il-Brigade toffri esperjenza unika ta’ taghlim permezz ta’ attivitajiet li jinkludu d-drill, taghlim ta’ strument muzikali, dixxiplina, il-campings, u xoghol voluntarju. Kienu bosta t-tfal ta' Tas-Sliema li matul l-ahhar 100 sena zviluppaw bhala individwi billi segwew hajja attiva nisranija, hajja ta’ sahha fizika u formazzjoni socjali. Illum il-Salesian Brigade nfirxet lil hemm minn Tas-Sliema tant li tigbor fiha tfal, zghazagh u adulti minn 26 lokalita' f'pajjizna.

F'diskors li ghamel ic-Chaplain tal-Brigade Fr.Eric Cachia ta harstu lejn l-isfidi principali ta' llum u stqarr "L-inklussivita’ u l-interkulturalita’ wkoll isebbhu l-ghan nobbli li ghalih beda dan il-moviment. Ma' dan inzid ukoll l-attenzjoni shiha li qed tinghata lill-familji tal-membri taghna, specjalment lil dawk li ghaddejin minn certa sfidi familjari." Huwa evidenti li l-Brigade mhux biss qed iggedded l-identita’ taghha fl-isem, fl-uniformi u fl-istrutturi ammistrattivi taghha izda qed taghraf ukoll taggorna l-vizjoni taghha ghall-isfidi ta' llum u ta' ghada.

No comments: