Jun 26, 2010

Kxifna s-sur mill-gdid

Kxifna s-sur u se naghtu spazju ieħor mill-gdid lill-pubbliku. Hekk se naghmlu fil-Birgu permezz tat-twaqqigh tal-binja tal-Oil Depot li kienet inbniet, lejn l-aħħar tas-seklu dsatax, ezatt quddiem wahda mill-isbah partijiet tas-swar tal-Birgu. Waqt zjara li ghamilt il-bierah stajt nara b’ghajnejja kif inkixfet mill-gdid is-sbuħija ta’ din il-parti tas-swar ta’ din l-ewwel belt marittima f'Malta. Verament thoss sodisfazzjon.

Imma anke fuq din kien ipprova jaqla’ kontroversja il-Partit Laburista. Minkejja r-rakkomandazzjoni posittiva tal-Kumitat Konsultattiv dwar il-Wirt Storiku tal-MEPA, id-Deputat u kelliem Laburista għall-Ippjanar Roderick Galdes kien l-unika persuna fuq il-Bord tal-MEPA li oġġezzjona li jsir dan il-proġett. Kien anke hareg stqarrija biex jiprova jikkonvinci kemm kellu ragun. Din il-posizzjoni tikkontrasta hafna mal-posizzjoni tal-Kunsill Lokali tal-Birgu mmexxi minn maggoranza tal-Partit Laburista. Il-Kunsilliera kollha b’mod unanimu kienu qablu li din il-binja titwaqqa. Izda l-Onor. Galdes mhux biss ma kienx ikkonsulthom qabel vvota kif ivvota, izda jien infurmat li pprova jaghmel pressjoni biex il-Kunsilliera Laburisti jbiddlu l-posizzjoni taghhom biex jaqblu mal-posizzjoni li kien addotta hu ! Konsultazzjoni a la Labour !

Ta’ min jghid li l-ispazju biswiet ix-xatt mhux se jkun l-uniku spazju li naghtu lura lill-pubbliku. L-ispazju fuq din il-parti tas-swar li tissejjah il-Posta ta’ Kastilja, li sa ftit granet ilu kien okkupat minn persuna wahda, ukoll se jinghata mill-gdid lin-nies tal-Birgu u dawk li jzuru din il-belt storika. Dan l-ispazju, li skond l-istoriku Dr.Stephen Spiteri jokkupa kwazi kwart tal-ispazju kollu tal-iswar tal-Birgu, issa se jkun anke accessibli mix-Xatt tal-Kalkara ghax waqt ix-xoghol ta’ restawr se jinfetah mill-gdid bieb li llum huwa mbarrat. Minn dan it-tarag jaghti tarag li jwasslek fuq is-swar.

Waqt iz-zjara l-Perit Herman Bonnici mit-Taqsima tar-Restawr kif ukoll is-Supretendent tal-Fortifikazzjonijiet Dr.Stephen Spiteri spjegaw lill-gurnalisti li sabiex ma ssirx ħsara lis-swar, ħafna mix-xogħol ta' twaqqigħ sar bl-idejn u hafna mill-gebel gie mahzun mill-kuntrattur li ghamel ix-xoghol, anke jekk din ma kenitx kundizzjoni tal-MEPA fil-permess. Waqt li kont qed inhares lejn dawk is-swar ma stajtx ma ntenniex kemm kellu ragun il-Kumitat Konsultattiv dwar il-Wirt Storiku tal-MEPA meta kien qal li “l-fortifikazzjonijiet għandhom jieħdu prijorita’ fuq dik il-binja industrijali, l-Oil Depot” u kien ghalhekk li ma sab l-ebda oġġezzjoni li dik il-binja titwaqqa’.

No comments: