Jun 20, 2010

Bonsai - kreattivita' u passjoni

Xi hadd jinghad li kiteb "...a bonsai truly represents the fusion of nature and human wisdom; it is an art that at once pursues the spirits of both nature and beauty" Stajt nifhem ahjar ghal darb'ohra dan il-bierah meta gejt mistieden niftah il-wirja annwali tas-socjeta' Bonsai Culture Group Malta. Hija wirja li ssahharni kull sena. Hija arti li trid imhabba, kreattivita', dixxiplina u passjoni. Dan il-grupp illum ghandu 'l fuq minn 70 membru attiv u jien u nkellem uhud minnhom mill-ewwel kienet evidenti l-passjoni kbira li ghandhom ghal din l-arti.

Bonsai, li tfisser gnien fi tray bil-Gappuniz, hija l-arti li tkabbar sigar u pjanti li jinzammu zghar go qasrija fejn b'sengha u pacenzja kbira ta' zbir is-sigra tigi skolpita f'bicca xoghol ta' arti, estetika u natura hajja. Jinghad li l-ewwel sigar ta' dan it-tip kienu jithallew anke fl-oqbra Egizjani madwar 4,000 sena ilu. Il-bonsai ta' zmienna origina mic-Cina madwar 2,000 sena ilu, fejn kien jissejjah penzai. Eventwalment din l-arti ttiehdet fil-Gappun madwar is-sena 700.

Biex nghinu fl-izvilupp ta' dan il-grupp artistiku dan l-ahhar il-Gvern ghadda bicca art u binja, li jigu taht Gnien l-Argotti fil-Furjana, halli jkunu jistghu jorganizzaw ruhhom ahjar. Dan hu grupp li jaghmel bosta lectures u workshops ghall-membri tieghu u m'ghandix dubju li din il-facilita' se tghinhom jorganizzaw ahjar. Minn naha tieghi weghdthom ukoll ghajnuna sabiex il-post jigi riabilitat u jkun jista jibda jintuza.

Nixtieq li wirja bhal din tibda tigi organizzata fuq 3 ijiem inkluz il-jum tal-Gimgha halli l-istudenti jkunu jistghu jittiehdu jarawha u forsi aktar zghazagh jithajru jibdew jiprattikaw din l-arti. Ghidt ukoll lill-kumitat li nixtieq niddiskuti maghhom kif nistghu nghinuhom halli flimkien norganizzaw wirja permanenti li tkun attrazzjoni kemm ghal maltin kif ukoll ghat-turisti li jzuru pajjizna.

No comments: