Jun 4, 2010

Victoria Gate u Ta' Liesse

F'dawn il-granet il-haddiema tal-Valletta Rehabilitation Programme qed jaghmlu l-ahhar xoghlijiet fuq l-upgrading u restawr li ghamilna fl-inhawi ta' Victoria Gate u l-area tal-Knisja tal-Madonna ta' Liesse. Il-Bieb, li nbena mill-Inglizi fl-1884-85 u huwa t-tieni l-aktar entrata mportanti tal-Belt Kapitali u llum rega beda jintuza sew mill-hafna turisti li jzuru pajjizna permezz tal-cruise liners. Kien Bieb prattikament iswed b'bosta bicciet tal-lavur neqsin minnu u b'hafna deterjorazzjoni fil-gebla. Ix-xoghol tat-tindif u restawr sar b'galbu bl-idejn kif jixraq. Fejn kien hemm hafna hmieg intuza l-micro sand blasting. Issa bilkemm jintaraf. Gie kwazi jixghel !


Il-process tal-progett inbeda permezz tar-ricerka. Ir-ricerka mill-ewwel indikat li originarjament barra l-Bieb kien hemm ditch. Fil-fatt appena nbeda ix-xoghol, taht it-tmexxija teknika tal-Perit Claude Borg, nkixef dan id-ditch li issa nkixef totalment halli wiehed ikun jista jaqra sew kif kien originarjament u nbnew il-bridges kif kienu originarjament.

Barra x-xoghol tar-restawr fuq Victoria Gate, twessghu l-bankini u saru mill-gdid, apparti li saru trenches taht il-bankini ghas-servizzi kollha anke biex jitnehhew il-wires kollha minn mal-faccati. L-istat taghhom kien hazin hafna anke ghax fuqhom kienu jipparkjaw bosta vetturi. Komplejna bix-xoghol ta' bankini godda sa fejn jibda l-Valletta Waterfront. B'kollox saru 2,400 metru kwadru ta' bankini. Dan ix-xoghol jorbot ukoll mar-restawr tal-pavimentar li sar tat-tarag li jiehdu minn Victoria Gate sa Triq Sant'Ursula u Triq San Gwann halli b'hekk nkunu pprovdejna pavimentar xieraq lil dawk kollha li jimxu mill-Valletta Waterfront sa' Triq Merkanti. Ix-xoghlijiet kollha gew jiswew mal-€430,000. Apprezzajt hafna l-kumment li ghamel is-Sindku tal-Belt, Alexiei Dingli meta gie kkwotat li qal "What was before a dull area is now being turned into a model for other parts of the city and the harbour area."

Issa qed nipjanaw li naghmlu l-parti tan-naha ta' isfel tat-Telghat Ta' Liesse fejn qabel kien hemm il-Pixkerija l-Antika. Minn hemm sa fejn hemm il-Pixkerija ezistenti huwa ppjanat li jkun hemm estensjoni tal-Cruise Liner Terminal, biz-zewg binjiet tal-pixkerija ezistenti u fejn kien hemm il-Ministeru tieghi jkunu trasformati f'boutique hotel. Dan ix-xoghol kollu jifforma parti minn nisga ta' xoghlijiet li saru u ghad iridu jsiru halli naghtu valur gdid lill-gojjell tal-Belt Kapitali taghna.

No comments: