Jun 1, 2010

Attakk bla sens

L-attakk Israeljan fuq il-vapur Tork hasadni bil-kbir. Hasadni l-aktar ghax verament ma nistax nifhem il-logika wara attakk goff u bla sens bhal dak. Ma jaghmilx sens li tattakka vapur li l-attivisti fuqu riedu jibghatu messagg lid-dinja kontra l-imblokk tal-istrixxa ta’ Gaza. Imblokk li l-Israel iddecieda li jimponi ghal dawn l-ahhar erba’ snin. Jekk verament l-Israel ried jiccekja x’kien hemm fuq dawn il-vapuri allura kellu jibghat pulizija u mhux suldati specjali armati sa snienhom. B’liema dritt il-commandos jitilghu fuq vapur f’ibhra internazzjonali ?

Minn dak li ntqal minn uhud minn dawk l-attivisti pro-Palestinjani li kienu fuq il-vapur m’ghandiex dubju li kien hemm minnhom li mhumiex daqstant “pacifisti” u probabilment jixtieq il-qerda tal-Israel, izda dik l-opinjoni zgur li ma tiggustifikax lil Israel biex jaghmel attakk goff u sproporzjonat bhal dak.

Huwa veru li l-Hamas ilu li addotta politika aggressiva fil-konfront tal-Israeljani, bl-isparar ta’ eluf ta’ razzi fuq zoni fejn jghixu l-Israeljani. Izda wisq nibza li l-politika li miexi biha l-Gvern tal-Israel verament nemmen li hija kontro-produttiva. Hija politika arroganti li bilfors iggib rabja minn kull min jixtieq jara l-paci tiehu r-ruh fil-Lvant Nofsani. Ma jaghmilx sens li timblokka miljun u nofs ruh fl-Istrixxa ta’ Gaza. Din il-politika qed taghti sahha akbar biss lil dawk li jridu politika ta’ konfront assolut mal-Israel. Dan huwa imblokk immorali. Mhux gust li timblokka popolazzjoni b’dak il-mod. Dan l-imblokk nemmen li falla wkoll ghax qed jispicca jattakka l-kredibilita’ u l-kredenzjali tal-Israel stess.

Din il-politika ta’ konfront se twassal biss ghal spiral aktar qawwi ta’ vjolenza. L-attakk tal-bierah se jwassal biss ghal atti ta’ vendetta. Nixtieq li l-Istat tal-Israel isib fi hdanu nies li kapaci jkunu aktar friski u kreattivi ghal djalogu haj halli filwaqt li jigi assigurat id-dritt tal-Istat Lhudi minn naha l-ohra jaghti lill-poplu Palestinjan dak li haqqu, stat sovran li kapaci jghix fil-paci ma’ dak Israeljan.

No comments: