Jun 18, 2010

Attakki kontra l-ligi nternazzjonali

Il-lejl li ghadda mort nara fl-isptar liz-zewg sajjieda Maltin li sfaw feruti f’attakk li allegatament sar minn attivisti tas-Sea Shepherd Conservation Society meta dahlu bil-bastiment taghhom Steve Irwin fuq gagga mimlija tonn li kienet qed tigi trasportata minn ibhra Libjani lejn Malta minn operaturi Maltin u Taljani.

Jiddispjacini li l-affarijiet waslu f’din is-sitwazzjoni. Ahna nemmnu li hemm bzonn kontroll fuq operazzjonijiet ta’ qbid ta’ tonn u kien ghalhekk li dejjem appoggjajna l-kontroll legali mill-ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) u l-Unjoni Ewropea. Is-sajd li sar kien qed jiġi osservat u spezzjonat mill-ispetturi tal-istess ICCAT u tal-Unjoni Ewropea.

Ahna nistennew li f’dan is-settur tirrenja l-legalita’. Kemm minn dawk li jaqbdu t-tonn kif ukoll minn dawk li jhossu li ghandhom jaghmlu kampanji kontra l-qbid ta’ din l-ispeci. Filwaqt li nistennew li l-operaturi jimxu strettament mar-regoli u jaraw li t-tonn li jgorru jifforma parti mill-kwoti stabbiliti mill-ICCAT, nistennew ukoll li l-attivisti ma jiehdux il-ligi f’idejhom. Jekk josservaw xi allegat qsur tar-regolamenti nistennew li jinfurmaw lill-ispetturi. Certament mhux accettabli li jattakkaw il-gageg u lis-sajjieda kif gara l-bierah u kif gara ukoll aktar kmieni din il-ġimgħa mill-Green Peace li attakkat gageg oħra. Irrid nirringrazzja lill-membri tal-Forzi Armati ghall-hidma kontinwa’ tagħhom biex ikunu protetti l-operazjonijiet legali tas-sajjieda fl-ahhar granet.

Daqs sena ilu persuna kitbet hekk fuq il-website Ecorazzi: “Sea Shepherd are a bunch of terrorists! Two wrongs don’t make a right. Whaling isn’t right and neither is ramming ships at sea. International law states that Japan can take whales. If someone doesn’t like that, they should work toward getting the laws changed through due process. International maritime law states that: Except in the event of an emergency, it is unlawful for any person to anchor or operate a vessel in a manner that will unreasonably interfere with the navigation of other vessels.”

No comments: