Dec 15, 2007

Christmas Village f'Ta' Qali

F'dawn il-granet hemm il-Christmas Village gewwa l-Park Nazzjonali ta' Ta' Qali. Bdejna nhar il-Hamis fejn kien hemm invazzjoni ta' kbar u zghar. Filghaxijiet in-nies naqsu imma mpressonajt ruhi li n-nies xorta gew minkejja l-bard li beda jaghmel.

L-idea tal-Christmas Village harget biha l-mara, Lourdes. Izda ghamluha realta l-grupp ta' zghazagh li ghandi fis-segretarjat tieghi u l-haddiema tal-PARK Unit. Il-Park Nazzjonali gie mghammar b'tizjien mill-isbah tal-Milied u l-attivita' ma taqta xejn. Bhas-soltu ma jonqosx l-ikel bhal dak tradizzjonali tal-Milied bhal l-imbuljuta, mince pies u l-qaghaq tal-ghasel.

Tiehu gost tara t-tfal jigru minn post ghall-iehor f'ambjent sabih u bla periklu. L-aktar popolari mat-tfal jidher li huma l-living room ta' Santa Claus u l-presepju kbir bl-annimali hajjin. It-tfal joghxew jaraw l-annimali hajjin. L-ecitament taghhom kompla jikkonvincini li l-parti ta' wara l-open air theatre ghandu jkun hemm area bl-annimali hekk kif jitlesta l-Villagg tal-Artigjanat gdid u n-nissan huts li hemm illum jizzarmaw.
L-attivitajiet jibqghu sejrin sal-Hadd filghaxija. Isma minni ejja s'hemm. S'issa t-temp habbna !

No comments: