Jul 2, 2009

The new green generation

L-ahhar granet tawni opportunita' mill-isbah biex immiss b'idejja l-entuzjazmu lejn l-ambjent tal-generazzjoni l-gdida. Nhar it-Tlieta attendejt flimkien ma' hafna tfal il-helsien mill-gdid fil-bahar ta' 11-il fekruna tal-bahar gewwa l-bajja ta' Ghajn Tuffieha. Din l-okkazzjoni saret issa parti mill-kalendarju. Ghoxejt nara lit-tfal jentuzjazmaw ruhhom b'dawn il-fkieren li jkunu gew ikkurati fic-Centru ta' San Lucjan wara li jkunu ġew salvati minn NGO’s u mis-sajjieda.

It-tfal gew armati b'posters b'messaggi. Kontra l-uzu tal-basktijiet tal-plastik li sfortunatament jispiccaw go l-bahar u jispiccaw jittieklu mill-fkieren ghax jahsbuhom bram. Uhud mit-tfal kien ghoddhom qabzu il-bahar mal-fkieren ! Hadt gost nara ukoll lill-ghalliema jentuzjazmaw ruhhom. F'kull okkazjoni bhal din jolqtuni zewg affarijiet: l-ewwel li hekk kif il-fkieren ihossu l-bahar ikunu jridu jaqbzu 'l barra mill-kontenituri li jingiebu fihom u t-tieni l-qawwa tal-qadfa ta' dawn il-fkieren hekk kif jibdew jghumu mill-gdid.

It-tieni event kien dak tal-bierah meta attendejt ghal ghoti tal-premijiet lit-tfal bhala parti mill-kampanja ta' batteries, liema kampanja giet organizzata mill-WasteServ u ffinanzjata mill-Fimbank. F'xahar wiehed it-tfal gabru 5,200 kilo ta' pencil batteries. Gabru fil-fatt f'xahar dak li normalment il-WasteServ tigbor f'6 xhur ! Ippartecipaw madwar 170 skola. Wahda mit-tfal Kirstin Abela Caruana mill-iskola ta' St.Catherine's gabret wahedha 'l fuq minn 7,200 battery. Inkredibbli ! Belhithom lill-ghalliema meta gurnata minnhom marret l-iskola bi 13-il basket kbir mimlijin batteriji. Samaryah Sammut ta' 12-il sena mill-istess skola gabret mal-2,000 batterija.

Dawn it-tfal huma ezempji ta' din il-generazzjoni l-gdida ta' gwardjani tal-ambjent li rnexxielna nikkultvaw f'pajjizna. Illum ghandna kwazi 80 skola li jippartecipaw fil-programm EkoSkola. Hames snin ilu meta bdejnieh, flimkien man-Nature Trust, kellna biss 6 skejjel. Huwa l-entuzjazmu ta' dawn it-tfal u l-hegga taghhom ghall-azzjoni posittiva li hafna drabi timmotivani biex inkompli bil-hidma tieghi f'mumenti meta nkun se nibda naqta qalbi quddiem l-indifferenza tal-generazzjoni aktar "matura".

No comments: